برچسب - لرزش دست

پارکینسون

پارکینســون چیست؟

بیمــاری پارکینســون یــک اختلــال مزمــن پیشــرونده و تخریــب کننــدۀ عصبــی اســت کــه در سرتاســر جهــان و در تمــام گروههــای قومــی و در هــر دو جنــس رخ میدهــد و بهعنــوان دومیــن بیمــاری تخریــب کننــدۀ عصبــی رایــج در بیــن افــراد پــس از بیمــاری آلزایمــر میباشــد. میــزان شــیوع ایــن بیمــاری در افــراد بــاالی...

مطالعه بیشتر...
WeCreativez WhatsApp Support
شما با ارسال پیام از طریق واتس اپ موبایل یا دسکتاپ می توانید با کارشناسان فروش ما ارتباط برقرار کنید
👋 سلام چطور می تونم کمکتون کنم؟