برچسب - پیری

پارکینسون

پارکینســون چیست؟

بیمــاری پارکینســون یــک اختلــال مزمــن پیشــرونده و تخریــب کننــدۀ عصبــی اســت کــه در سرتاســر جهــان و در تمــام گروههــای قومــی و در هــر دو جنــس رخ میدهــد و بهعنــوان دومیــن بیمــاری تخریــب کننــدۀ عصبــی رایــج در بیــن افــراد پــس از بیمــاری آلزایمــر میباشــد. میــزان شــیوع ایــن بیمــاری در افــراد...

مطالعه بیشتر...